Címkefelhő

Adatvédelmi szabályzat

1. Szolgáltató

Név:

Online Ügyvitel Bt.

Székhely:

1071 Budapest, Peterdy utca 39. I. em. 9.

Képviselő neve:

Telek Gyula

Cégjegyzék szám:

01-06-788131

Bejegyző bíróság:

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám:

24983088-1-42

Számlavezető bank:

OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám:

11741000-20180317

E-mail:

info@szamlazoo.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-77654/2014.

2. Adatvédelem

2.1. Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve az Online Ügyvitel Bt. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit.

2.2. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.3. Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél (Felhasználó) írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

2.4. Az Online Ügyvitel Bt. személyes adatokat a szerződés létrejöttével (ÁSZF elfogadása), nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja). Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen lehet a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

2.5. Az adatkezelés időtartama: az Online Ügyvitel Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Online Ügyvitel Bt., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi. Az Online Ügyvitel Bt., illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

2.6. Az Online Ügyvitel Bt. a megbízási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához speciális szakértelemre van szükség. A kiszervezett tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett. Az Online Ügyvitel Bt. ügyfele saját személyes, nyilvántartott, illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait az Online Ügyvitel Bt. nyilvántartásában módosítja.

2.7. Az Online Ügyvitel Bt. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Online Ügyvitel Bt. és megbízottja köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

2.8. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. Az Online Ügyvitel Bt., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

2.9. Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Ezen adatvédelmi szabályzat az Általános Szerződési Feltételek részét képezi, hatályba lépésének ideje: 2014. augusztus 01.