Címkefelhő

Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató

Név:

Online Ügyvitel Bt.

Székhely:

1071 Budapest, Peterdy utca 39. I. em. 9.

Képviselő neve:

Telek Gyula

Cégjegyzék szám:

01-06-788131

Bejegyző bíróság:

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám:

24983088-1-42

Számlavezető bank:

OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám:

11741000-20180317

E-mail:

info@szamlazoo.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-77654/2014.

2. A szerződés tárgya

2.1. Szolgáltató kijelenti, hogy a SZAMLAZOO.HU honlapon (továbbiakban Honlap) regisztrált felhasználók részére számlázási szolgáltatás igénybevételére biztosít lehetőséget, melynek keretében a felhasználók a jogaszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatottan vagy elektronikus alapon.

3. A szerződés hatálya

3.1. Személyi hatálya kiterjed a Szolgáltató a vele az ÁSZF szabályai szerint megrendelőnek minősülő személy között létrejövő valamennyi szerződésre, megrendelésre.

3.2. Tárgyi hatálya alá tartozik minden Szolgáltató által használt, felhasznált és beépített szoftver, hardver, szellemi termék, audió-, videó-, vagy egyéb multimédiás anyag.

3.3. Területi hatálya csak és kizárólag Magyarország területére terjed ki. Külföldi megrendelés vagy külföldi megrendelő esetén is a magyar jogszabályok az irányadóak.

3.4. Időbeli hatálya a jelen ÁSZF-nek illetve esetleges módosításának a Szolgáltató honlapján való közzétételtől mindaddig fennáll, amíg Szolgáltató szolgáltatásait Megrendelő igénybe veszi.

4. Általános felhasználási feltételek

4.1. Az igénybevétel feltételei

4.1.1. A regisztráló felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációt saját nevében teszi meg felelőssége teljes tudatában, kényszer hatása nélkül és a regisztráció során jogosult a számlázáshoz beállított cég nevében eljárni. A regisztrált felhasználó és a számlázáshoz beállított cég (a továbbiakban Felhasználó) kijelenti, hogy nem áll felszámolás alatt, ellene végelszámolás, csődeljárás nem folyik.

4.1.2. A Honlap tartalmának egyes részei elérhetőek minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. További szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

4.1.3. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

4.1.4. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

4.1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül akár végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

4.2. Felelősség

4.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A Honlapon található információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot és az általa nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 5. és 6. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.

4.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

4.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

4.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

4.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

4.2.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Számlázóprogram használatához szükséges hardver- és szoftver konfiguráció, valamint az igénybevételéhez szükséges internet hozzáférés biztosítása Felhasználó feladata.

4.2.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a Számlázóprogram esetleges elérhetetlenségéből adódó károkért.

4.3. Szerzői jogok

4.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

4.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

4.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

4.4. Egyéb rendelkezések

4.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

4.4.2. Felhasználó az online számlázó program igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

5. A Számlázoo.hu számlázási szolgáltatása

5.1. Általános rendelkezések

5.1.1. Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok, illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

5.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető online számlázó program funkcióinak igénybevételére, a számlák, és a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, biztosít lehetőséget Felhasználó számára.

5.1.3. Szolgáltató az online számlázó program azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

5.1.4. Szolgáltató a számlázási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 12 hónapos határozott időtartamra, egyedi megállapodás esetén pedig a Felek által egyedileg meghatározott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik az eredeti időtartammal. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt jelezni.

5.1.5. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

5.1.6. Szolgáltató vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében az online számlázó program igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag az online számlázó program által kerültek elkészítésre és azon Felhasználó utólag módosításokat nem eszközölt.

5.1.7. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján bármikor felmondhatja a szerződést. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

5.1.8. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

5.1.9. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

5.2. Alapszolgáltatások

5.2.1. Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó az online számlázó program által létrehozott dokumentumot saját maga, vagy ügyfele által kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki.

4.2.2. E-számla kiállítás saját tanúsítvánnyal. Felhasználó a Számlázóprogram segítségével e-számlát állíthat ki. E szolgáltatás igénybevételének az 5. pontban meghatározottakon felül feltétele a Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátása, mely a Felhasználóhoz mint aláíróhoz köthető. A Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátását követően a Szolgáltató vállalja, hogy az így aláírt dokumentum - hatályos jogszabályoknak megfelelő - időpecséttel történő ellátásáról gondoskodik.

4.2.3. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.4. E-számla kiállítás Szolgáltatói tanúsítvánnyal. Szolgáltató Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként e-számlákat állít ki a Felhasználó által a Számlázóprogramban megadott adatok szerinti adósok felé. Ennek keretében Szolgáltató vállalja, hogy saját tanúsítványát, elektronikus aláírását használja az e-számla jogszabályoknak történő megfeleltetése érdekében, Felhasználó pedig vállalja, hogy a melléklet szerinti megbízást ad a Szolgáltatás igénybe vétele előtt a jelen ÁSZF mellékletében szereplő megbízási szerződés minta elektronikus kitöltésével, annak kinyomtatását követően aláírásával és a Szolgáltató részére történő megküldésével. E megbízás kizárólag írásban (papír alapon) érvényes. Felhasználó köteles még a szolgáltatás megrendelésének napján a kitöltött és aláírt megbízási szerződést 2 példányban Szolgáltatóhoz eljuttatni vagy annak ajánlott küldeményként való postára adásáról gondoskodni. Az ennek elmaradásából fakadó károkért kizárólag Felhasználó felel. Szolgáltató a kitöltött és Felhasználó által aláírt megbízási szerződést - amennyiben azt elfogadja - aláírásával ellátja, és a Felhasználót megillető példányt postai úton megküldi Felhasználó részére.

5.4. További szolgáltatások

5.4.1. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.

6. A számlázási szolgáltatás megrendelése

A szolgáltatások Felhasználó általi elérhetőségének, igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, jelen ÁSZF elfogadása, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése.

6.1. Regisztráció

6.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg, vagy a Regisztrácós űrlap egyéb formában történő megjelenítésével.

6.1.2. A Regisztráció linkre kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó kiválaszthatja regisztrációja típusát és megadhatja a számlázó program által kért adatokat.

6.1.3. Felhasználó regisztrációkor köteles valós adatokat szolgáltatni. Más nevében nem regisztrálhat. Hibás, illetve nem valós vagy hamis adatok megadása esetén a regisztrációt végző személyt terhel minden anyagi és/vagy büntetőjogi felelősség, amely ehhez a tevékenységhez kapcsolódik.

6.1.4. A regisztráció érvényesítéséhez a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött e-mailben lévő kód megadása szükséges. A kiküldött e-mailben felhasználó a megadott linkre kattintva is érvényesítheti regisztrációját. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges visszaélések tisztázása érdekében a megadott adatokat Szolgáltató az illetékes hatóságoknak átadhatja.

6.1.5. A regisztráció feltétele az ÁSZF elolvasása és elfogadása. Az elfogadás az ÁSZF felirattal egy sorban lévő jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció” gombra történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF szövegét elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

6.1.6. A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felhasználói fiókjának „Beállítások” menüpont alatt található linkekre kattintást követően jogosult felhasználói adatait, cégadatait és egyéb beállításait bármikor módosítani (cégnév és adószám kivételével).

6.1.7. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználót terhelik.

6.1.8. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@szamlazoo.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint. A törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

6.1.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek. Különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név (e-mail cím), vagy annak része védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

6.1.10. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

6.1.11. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

6.2. Fizetés

6.2.1. Bankkártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről is megfizetheti a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.

6.2.2. Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján is fizethet, amely során a megrendelt szolgáltatások díját azok esedékessége előtti napig köteles megfizetni a jelen ÁSZF 1-es pontjában Szolgáltató bankszámlájaként megadott számlaszámra.

6.2.3. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján állít ki és küld számlát Felhasználó részére.

7. Adatvédelem

7.1. Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve az Online Ügyvitel Bt. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit.

7.2. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

7.3. Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél (Felhasználó) írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

7.4. Az Online Ügyvitel Bt. személyes adatokat a szerződés létrejöttével (ÁSZF elfogadása), nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja). Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen lehet a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

7.5. Az adatkezelés időtartama: az Online Ügyvitel Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Online Ügyvitel Bt., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi. Az Online Ügyvitel Bt., illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

7.6. Az Online Ügyvitel Bt. a megbízási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához speciális szakértelemre van szükség. A kiszervezett tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett. Az Online Ügyvitel Bt. ügyfele saját személyes, nyilvántartott, illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait az Online Ügyvitel Bt. nyilvántartásában módosítja.

7.7. Az Online Ügyvitel Bt. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Online Ügyvitel Bt. és megbízottja köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

7.8. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. Az Online Ügyvitel Bt., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

7.9. Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

8. Titoktartás

8.1. Minden információt, melyet a felek egymás rendelkezésére bocsátanak, bizalmasan kell kezelni, és védeni kell mind a szerződés fennállása alatt, mind azt követően. Az „Információ” kifejezés magában foglalja az összes olyan információt, amelyet írásban, szóban vagy bármely más formában közöltek, amelyek magukban foglalják, de nem korlátozódnak a találmányokra, elképzelésekre, ötletekre, know-how-ra, technikai leírásokra, tervekre, specifikációkra, rajzokra, lenyomatokra, modellekre, példákra, munkafolyamatokra, munkaköri leírásokra, számítógépes programokra, marketing tervekre, ügyfélkörre és bármely más technikai, pénz- és személyügyi, vagy üzleti információra. A jelen ÁSZF tartama és az annak megszűnését követően a Felek

 1. az Információt kizárólag azok számára tárhatják fel, akik részére ennek ismerete szükséges és akik azokat más személyek tudomására nem hozzák;

 2. tájékoztatják alkalmazottaikat és szerződéses partnereiket a bizalmassági követelményekről;

 3. megkövetelik alkalmazottaiktól és szerződéses partnereiktől, hogy ugyanolyan gondossággal járjanak el, mint ahogy azt a saját tulajdonú Információk esetén teszik; és

 4. haladéktalanul tájékoztatják a másik felet, ha annak Információi rendeltetésellenes vagy szerződésellenes felhasználásáról tudomást szereznek.

8.2. A Felek a jelen ÁSZF teljesítése során, illetve bármely más módon a másik féllel kapcsolatosan tudomására jutó információt, annak megjelenési formájára és hordozójára tekintet nélkül a fél üzleti titkaként köteles kezelni. Harmadik fél, illetve kívülállók részére azokat egyik fél sem teheti hozzáférhetővé, nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha az információ harmadik fél számára történő feltárása a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, ez esetben is feltéve, hogy az Információ feltárásához a fél előzetesen írásban kifejezetten hozzájárulását adja.

8.3. Az előzőket figyelmen kívül hagyva nem minősül Bizalmas Információnak az olyan információ, adat, amely

 1. korábban a Fél előtt titoktartási kötelezettség nélkül nyilvános vagy ismert volt;

 2. a bizalmas információt feltáró Fél által harmadik féllel korábban már korlátozás nélkül közlésre került;

 3. nyilvánosan hozzáférhető vagy azzá válik, feltéve, hogy ez nem a bizalmas információt kapó Fél hibájából vált nyilvánossá;

 4. teljes egészében és mástól függetlenül az információt kapó Fél dolgozta ki;

 5. az információt kapó Fél részére a jelen Szerződés rendelkezéseinek megsértése vagy a feltáró Fél jogainak más módon való sérelme nélkül feltáró Félen kívüli forrásból válik ismertté;

 6. a felfedése bármely igazságszolgáltatási vagy közigazgatási szerv határozata, döntése vagy rendelkezése alapján megkívánt, azzal, hogy erről – amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki, illetve másképp nem rendelkezik – határozaton, döntése vagy rendelkezésen alapuló adatszolgáltatást megelőzően az érintett Felet tájékoztatni kell.

8.4. A titoktartási kötelezettség megszegését jelenti, ha Felhasználó Adatfeldolgozó az adatbázist a jelen szerződés céljától eltérő célra használja, vagy hasznosítja.

8.5. Felhasználó felelős azért, hogy alkalmazottai is betartsák a jelen szerződés titoktartási rendelkezésit.

8.6. A felek a titoktartási kötelezettség megsértése esetén a másik fél részére 1.000.000 (egymillió) forint kötbért tartozik fizetni, azzal, hogy amennyiben a másik fél kára meghaladja a kötbér összegét, ezt a részt a károkozó köteles megtéríteni.

9. A szerződés megszűnése

9.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti.

9.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 4.1.5. vagy az 6.1.9. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalány kártérítésként jogosult.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés helye

10.1.1. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 1. Levelezési cím: Online Ügyvitel Bt., 1071 Budapest, Peterdy utca 39. I. em. 9.

 2. Telefonszám: +36-20-512-8953

 3. E-mail: info@szamlazoo.hu

10.2. Panaszügyintézés módja

10.2.1. Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 10.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb öt munkanapon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

10.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

10.3.1. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára.

10.3.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

10.3.3. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

10.3.4. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató referenciaként megjelölje, illetve Felhasználó logóját használja.

11.2. Szolgáltató az online hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg - a szükséges időre - korlátozhatja. Szünetel az online szolgáltatás akkor is, ha az átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik. Amennyiben a karbantartás előrelátható, a Szolgáltató az Ügyfelet az online Szolgáltatás szüneteléséről előzetesen tájékoztatja az érintett Szolgáltatás weboldalán.

12. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

12.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

 

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. augusztus 01.